Voorwaarden

Huisregels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Podium Mozaïek die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen. 
 • Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 • Agressie, ongewenste intimiteiten of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd.
 • Voor uw en onze veiligheid maakt Podium Mozaiek gebruik van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Iedereen die Podium Mozaiek bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Tijdens evenementen in Podium Mozaïek worden foto’s en video’s gemaakt die gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van Podium Mozaïek gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.
 • Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Hou je bij een controle aan de aanwijzingen van onze medewerkers.
 • In Podium Mozaïek geldt een rookverbod.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen in de zaal.
 • Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar ingeleverd worden.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien gelden de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD, danwel beslist de directie.
 • Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie altijd ingeschakeld.

Het is in Podium Mozaïek niet toegestaan om

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden, welke niet bekend zijn bij de bedrijfsleiding.
 • Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.

De toegang kan u geweigerd worden wanneer u

 • Zichtbaar aangeschoten of dronken bent.
 • Niet in bezit bent van een geldig ID-bewijs.
 • Het maximum aantal bezoekers bereikt is.

Bij niet naleven van onze huisregels

 • Heeft de directie van Podium Mozaïek te allen tijde het recht om u de toegang tot Podium Mozaiek te ontzeggen.
 • Bij ontstane schade wordt deze verhaald op de veroorzaker.

Algemene verhuur voorwaarden

1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Podium Mozaïek opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtopvolgers

2 Naar gelang de aard van de activiteit verbindt de huurder zich ertoe te zullen voldoen aan:

 • de voorschriften inzake accijnzen en de wetten op de handelspraktijken.
 • de geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Amsterdam, waaronder regels t.a.v. leeftijdsgrens, sluitingsuur, alcohol- en drugsgebruik.
 • de voorschriften inzake auteursrechten. Voor de aangifte bij BUMA/STEMRA kunt u een formulier afhalen aan de ticketbalie van Podium Mozaïek.
 • de richtlijnen verstrekt door het toezichthoudend personeel, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot geluidshinder e.d.

3 Gebruik van accommodatie in Podium Mozaïek geschiedt op basis van een door de huurder en Podium Mozaïek te ondertekenen contract. De huurder kan niet eerder zijn rechten doen gelden, dan nadat de huurovereenkomst is ondertekend door Podium Mozaïek. Een huurder kan het gehuurde onder geen beding aan een ander onderverhuren of door een ander laten gebruiken.

4 Uiterlijk 3 weken voor huurdatum, tenzij anders overeengekomen, dient 50% van het in het contract vermelde bedrag overgemaakt te zijn op IBAN NL92 RABO 0334482917 ten name van Stichting Multicultureel Podium Mozaïek te Amsterdam, onder vermelding van het contractnummer.

5 Podium Mozaïek gaat er vanuit dat de huurder de BTW over de zaalhuur voor tenminste 90% kan verrekenen.

6 De directie is gerechtigd bevoegdheden ten aanzien van het in gebruik geven van de accommodatie te delegeren.

7 Alle aan de activiteiten verbonden of daarmee in verband staande kosten, waaronder auteursrechten, belastingen, leges voor vergunningen e.d., komen voor rekening van de huurder, die de volle verantwoordelijkheid voor de behoorlijke voldoening hiervan draagt en desverlangd aan de directie de betalingsbewijzen hiervan zal tonen.

8 Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris enzovoort wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door Podium Mozaïek op kosten van de huurder worden hersteld. Aanwezige schade of tekortkoming(en) aan de ter beschikking gestelde ruimtes en of het meubilair dienen voor aanvang van gebruik aan de directie te worden medegedeeld. Meldingen verricht na aanvang van de activiteiten zullen niet worden gehonoreerd

9 De huurder is verantwoordelijk voor de gebruikte apparatuur en theatertechnische infrastructuur.

van Podium Mozaïek. Hij is aansprakelijk voor de schade aan de infrastructuur, de uitrusting en de ter beschikking gestelde apparaten, ongeacht of deze schade veroorzaakt wordt door hemzelf, door zijn medewerkers of door de deelnemers aan of door publiek bij de door hem georganiseerde activiteit. Podium Mozaïek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, noch voor schade aan derden [bezoekers] in de gehuurde en/of algemene ruimtes.

10 Na elke activiteit wordt door een verantwoordelijke medewerker van Podium Mozaïek een inventarisatie ter controle van de gebruikte zaal, meubilair en materiaal uitgevoerd. Deze controle zal plaatsvinden binnen 24 uur na beëindiging van de activiteiten en / of huurperiode. Van deze inventarisatie ter controle wordt een schriftelijk rapport opgesteld waarvan een kopie aan de huurder ter beschikking wordt gesteld.

11 De huurder dient de vooraf vastgestelde schade in de zaal, aan het meubilair of aan het materiaal bij voorkeur schriftelijk te rapporteren aan dienstdoende medewerker van Podium Mozaïek.

12 Veroorzaakte schade door de huurder of door onder zijn verantwoordelijkheid aanwezigen, moet onmiddellijk en spontaan door de huurder aan de dienstdoende medewerker van Podium Mozaïek worden gemeld.

13 Het nuttigen van meegebrachte dranken en etenswaren, alsmede het door de huurder aan bezoekers beschikbaar stellen van dranken en etenswaren, is niet toegestaan, tenzij hiervoor door de directie toestemming is verleend.

14 De huurder zal de zaal in ordelijke staat achterlaten en op het overeengekomen tijdstip ontruimen.

15 Het is verboden, in welke vorm dan ook, voorwerpen e.d. in, aan of op het gebouw te bevestigen. Uitzonderingen kunnen slechts door de directie worden toegestaan en dienen in overeenstemming te zijn met gemeentelijke brandweer en veiligheidsnormen.

16 De huurder dient er zorg voor te dragen dat, zolang er bezoekers in het gebouw zijn, daarin voor de handhaving van de orde en de goede naleving van de gestelde voorwaarden, dienst wordt gedaan door een voldoende aantal geschikte personen, die moeten zijn voorzien van een duidelijk teken. Deze personen zijn gehouden de aanwijzingen van de directie op te volgen.

17 De huurder verplicht zich aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en de openbare orde.

18 Het is de huurder en de voor zijn activiteit in het gebouw aanwezige personen verboden andere ruimten, met uitzondering van toiletten, garderobe enzovoort, te betreden dan de gehuurde ruimten.

19 Podium Mozaïek is niet aansprakelijk voor de aan de huurder toegebrachte schade en veroorzaakte hinder door andere gebruikers van het gebouw.

20 Podium Mozaïek en haar personeel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de huurder en/of zijn eigendommen is ontstaan, noch is hij aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privé goederen van de huurder tijdens zijn verblijf in het gebouw.

21 Opslag van goederen door de huurder (na toestemming van Podium Mozaïek) geschiedt onder de bij punt 15 vermelde voorwaarden: dient tot het hoogstnoodzakelijke beperkt te blijven; kan door Podium Mozaïek opgezegd worden zonder gevolgen voor het overige deel van de overeenkomst. De plaats van opslag kan zonder toestemming van de huurder door Podium Mozaïek gewijzigd worden.

22 In situaties van overmacht, waardoor de verhuurde ruimten niet of niet tijdig ter beschikking kunnen worden gesteld aan de huurder, is Podium Mozaïek niet aansprakelijk voor de financiële consequenties welke hieruit voor de huurder voortvloeien.

23 De directie of plaatsvervanger is belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde voorwaarden. Zo nodig kan hij voor de goede orde bepaalde maatregelen nemen en heeft hij te allen tijde vrije toegang tot de zaal. Tevens dient de huurder toegang te verlenen tot de ruimten aan een ieder die voor een goed functioneren van het gebouw, zijn installaties of voorzieningen, hiertoe is gemachtigd door de directie of diens plaatsvervanger.

24 Het overschrijden van het aantal toegewezen plaatsen per ruimte, zoals bepaald, is omwille van brandpreventie ten strengste verboden. Bij constatering van de overtreding van dit verbod dient de huurder de overschrijding terstond te niet te doen. Indien dit niet gebeurt dan is de dienstdoende medewerker van Podium Mozaïek bevoegd tot stopzetting van de activiteit en/of inschakeling van de politie.

25 Het gebruik van open vuur, rook of ontploffingsmechanismen moet vooraf gemeld worden. Rookpoeder [Mystery] wordt enkel toegelaten mits attest. Alle risico’s worden per voorstelling geëvalueerd door de dienstdoende technisch verantwoordelijke.

26 Het maximum te tillen gewicht per persoon in dienst van Podium Mozaïek bedraagt 25 kg.

27 De nooduitgangen moeten te allen tijde zowel binnen als buiten een obstakelvrije toegang hebben.

28 De noodverlichting dient steeds zichtbaar te blijven.

29 Het niet naleven van deze veiligheidsmaatregelen heeft de verplichte stopzetting van de activiteit door Podium Mozaïek tot gevolg. Alle kosten vallen ten laste van de huurder.

Het beslissingsrecht over de veiligheid op het podium is de uitsluitende bevoegdheid van de dienstdoende technisch verantwoordelijke van Podium Mozaïek en/of de directie.

30 Het café-restaurant is gehouden om aan de gast op verzoek de dranken te verstrekken welke het in voorraad heeft. Daarnaast dient het Café-restaurant de gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen.

31 Het café-restaurant is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn café. Het café-restaurant kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het café te verlaten.

32 Podium Mozaïek moet tijdig en schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het nietgebruik van een gehuurde ruimte en/of gehuurde apparatuur lokaal (allen van toepassing op niet permanente verhuur).

TIJDIG ANNULEREN WIL ZEGGEN:

 • bij gebruik van de theaterzaal gedurende 1 tot 6 dagen: 2 maanden vooraf
 • bij gebruik van de theaterzaal gedurende 1 week en 1 weekend: 3 maanden vooraf
 • bij gebruik van de theaterzaal gedurende 2 weken en 2 weekends: 6 maanden vooraf
 • bij gebruik van het foyer & theatercafé: 1 maand vooraf
 • bij gebruik van de (flex)studio’s: 14 dagen vooraf

DE ANNULERINGSKOSTEN BEDRAGEN:

 • bij tijdige annulering: 30% van de huurprijs
 • bij niet-tijdige annulering: 100% van de huurprijs

33 Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de huurder bekend te zijn met de huurvoorwaarden van Podium Mozaïek en de daaruit voor hem voortvloeiende verplichtingen, in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.

34 Door het vastleggen van de reservering middels een huurcontract aanvaardt de huurder de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Het niet naleven van voorgaande bepalingen kan de weigering van verhuur voor een volgend initiatief tot gevolg hebben. Die weigering wordt uitgesproken door het bestuur van de Stichting Multicultureel Podium Mozaïek op advies van het personeel van Podium Mozaïek. De Stichting Multicultureel Podium Mozaïek behoudt het recht de in dit reglement vermelde bepalingen, na mededeling aan de betrokkenen, te wijzigen.

35 Slotbepaling: in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.